Kerkuk (Kerkük)-Türkman-Az

Turkomans: Diasopra of Azerbaijanian Turks in Iraq- Günéy Azerbaycan, Quzéy Azerbaycan və İraq Türkmanları bir bütövün parçalarıdır

Monday, June 20, 2011

Kərkükdə yaşayanlara Türkman, Orta Asiyada yaşayanlara Türkmən deyəcəyik.

Fərqləndirmək üçün Kərkükdə yaşayanlara Türkman, Orta Asiyada yaşayanlara Türkmən deyəcəyik.

Türkmanların,Azərbaycan Türklərinin Orta Asiyada yaşayan Türkmənlərlə dil baxımından fərqləri:

1)Türkmən dilində ilkin uzanan saitlər geniş yayılaraq ingilis dilində olduğu kimi,sözün anlamının dəyişməsinə sonuc olur;
məsələn:baş-baş, baaş-yara;qör-gör,qöör-gor və s.Bu xüsusiyyətə nə Azərbaycan Türk dilində,nə də İraq-türkman ləhcəsində rast gəlinir.

2)Ərəb və ingilis dilləri üçün səciyyəvi olan dişarası s,z səsləri eynilə türkmən dili üçün də səciyyəvi olduğu halda , bu səslər nə Azərbaycan Türk dilində,nə də (ərəb əhatəsində olmalarına baxmayaraq),İraq-Türkman ləhcəsində görsənir.

3)Sağır nun səsi türkmən dili üçün səciyyəvi olduğu halda,bu səsə nə Azərbaycan yazı(ədəbi) dilində, nə də İraq-Türkman ləhcəsində təsadüf edilir.
(amma 20-ci yüzilliyin önlərində sağır nun səsinə Quzey Azərbaycanda rast gəlinirdi,hətta bir hərflə də işarələnirdi ::Oğuz Sumqayıtlı::)

4)Türkmən dilində görsənməyən "g" samiti Azərbaycan Türk dili və İraq-Türkman ləhcəsi üçün səciyyəvidir.

5)Türkmən dilində işlənən "b" (məs:ber) səsi Azərbaycan Türk dilində və İraq-Türkman ləhcəsində v,Kərkükdə isə "w" (dablyu) formasında işlənir.

6)Azərbaycan Türk dili və İraq-Türkman ləhcəsi üçün səciyyəvi olan -dık//-dik və -mış//-miş şəkilçiləri türkmən dilində -qan//-qen;-an//-en formasında işlənir.

7)Qəti gələcək zamanı əmələ gətirmək üçün türkmən dilində cak//cək (alcak,gelcek) şəkilçisindən, Azərbaycan Türk dili və İraq-türkman ləhcəsində -acaq//-əcək (alacaq,gələcək) şəkilçisindən qullanılır.

"İraq-Türkman ləhcəsi" kitabı.Səyfə 35.

Quzey Azərbaycan,Bakı 2004."Nurlan" yayın evi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home